Select Page

Nov programu,

ki je zrasel

na naši šoli v šolskem letu 2010/2011::

»BESEDNI BISERI«

dodatna podpora učencem iz drugojezičnih okolij pri razvijanju njihovih sporazumevalnih zmožnosti

***

KUNTINUIRAN PRISTOP DODATNE STROKOVNE POMOČI UČENCEM IZ DRUGOJEZIČNIH OKOLIJ

V ŠOLSKEM LETU 2010/2011

IME PROGRAMA: BESEDNI BISERI

CILJI:

 • razvijanje jezikovne zmožnosti (bogatitev besednega zaklada, slovničnih in sporazumevalnih vzorcev za uspešno sporazumevanje v šolskem okolju),
 • razvijanje spoznavne zmožnosti (širjenje otrokovega pojmovnega sveta)
 • razvijanje socialne zmožnosti (zmožnost izražanj mnenja, želja, namere oz. ustreznega reagiranja na želje drugih),
 • prepoznavanje učenčevih posebnih potreb in dodatno individualiziran pristop (poleg individualizacije pri pouku in dopolnilnega pouka iz SLO),
 • izhajati iz otrokovega predznanja slovenščine in njegove razvojne ravni ter osebnostnih značilnosti in interesov.

OPIS PROGRAMA »BESEDNI BISERI«

V letošnjem šolskem letu na naši šoli prvič ponujamo možnost brezplačnega obiskovanja dodatnih ur slovenskega jezika za učence iz drugojezičnih okolij – program »BESEDNI BISERI«.

Namen programa »BESEDNI BISERI« je, da bi učenci dodatno (in njihovi stopnji poznavanja jezika primerno) razvijali jezikovne zmožnosti – si bogatili besedišče in se lažje sporazumevali v šolskem in širšem družbenem okolju.

Program je zasnovan kontinuirano, namenjen učencem od 1. do 9. razreda, ki se težje sporazumevajo (ustno in pisno) v slovenskem jeziku, vanj pa se lahko vključijo učenci s posebnim priporočilom učiteljic za slovenščino.

Starši so obveščeni preko dopisa s soglasjem in podpisano vrnejo učiteljici za slovenščino.

Program »BESEDNI BISERI« se bo izvajal enkrat tedensko, po eno šolsko uro, predvidoma po pouku oz. izven pouka, individualno, v dvojicah ali v manjših skupinah.

O natančnem urniku bo otrok obveščen do konca septembra od učiteljice, ki vodi program za posamezni razred:

Učenci ne potrebujejo dodatnih potrebščin.

Predviden začetek programa je od 13.9.2010 dalje.

IZVAJALKE:

 • 1. in 2. razred: Vesna Hudej
 • 3. in 4. razred: Janja Pokleka
 • 5. in 6. razred: Martina Hribernik
 • 7., 8. in 9. razred: Alenka Meža Hrovat

NAČIN IZVAJANJA DODATNIH UR POMOČI:

 • individualni pristop ali delo v manjših skupinah

OBSTOJEČE UČNO GRADIVO IN OSTALI PRIPOMOČKI:

 • Čuk, M. (1996). ODKRIVAJMO SLOVENŠČINO. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
 • Donaj, V. (2007). DOBER DAN, SLOVENŠČINA! Učbenik in delovni zvezek za pouk slovenskega jezika in kulture v tujini. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
 • Donaj, V., Klepac, M. (2004). SLOVENŠČINA SKOZI LETNE ČASE. Pomlad in poletje. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
 • Koncept dela »UČNE TEŽAVE V OSNOVNI ŠOLI«. Strokovna skupina za pripravo Koncepta dela z učenci z učnimi težavami. Ljubljana: Urad za razvoj šolstva, MŠŠ.
 • Križaj Ortaj, M. (1991). UČIMO SE SLOVENŠČINO.Tematski slovarček. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
 • Maliqi, A. (2003). SLOVENSKO-ALBANSKI DIALOGI. Ljubljana: Samozaložba.
 • Markovič, A. idr. (2004). S SLOVENŠČINO NIMAM TEŽAV. Učbenik za kratke tečaje slovenščine. Nadaljevalna stopnja. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete.
 • Pečjak, S. (2000). Z IGRO RAZVIJAMO KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI UČENCEV. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
 • Pirih, N. (2003). SLOVENŠČINA NA KONCU JEZIKA. Delovni zvezek za učenje slovenščine. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete.
 • Pirih Svetina, N., Ponikvar, A. (2006): A, B, C…1, 2, 3, GREMO. Učbenik za začetnike na kratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika. Druga, prenovljena izdaja. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete.
 • Pogač, S., Klepac, M. (1997). SLOVENŠČINA SKOZI LETNE ČASE. Zima. Ljubljana: MŠŠ.
 • Pogač, S., Klepac, M. (1999). SLOVENŠČINA SKOZI LETNE ČASE. Jesen. Ljubljana: MŠŠ.
 • Učni načrti za slovenščino

DODATNO ŠE GRADIVA IZ PRILOG:

 • seznam uporabnih spletnih strani Zavoda za šolstvo,
 • gradivo iz strokovnega posveta o vključevanju otrok z migrantskim ozadjem v slovenski šolski sistem,
 • Priporočila za poučevanje in nudenje pomoči  zaradi drugojezičnosti (koncept »Učne težave v osnovni šoli«),
 • Predstavitev projekta »SLOVENŠČINA KOT DRUGI JEZIK« (Center za slovenščino, FF, UL),
 • Gradivo »STRATEGIJA VKLJUČEVANJA OTROK, UČENCEV IN DIJAKOV MIGRANTOV V SISTEM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI« (Sprejeto na kolegiju ministra, maj 2007 in december 2008, MŠŠ)

Osnutek za program »BESEDNI BISERI« pripravila Janja Pokleka v posvetovanju z Alenko Meža Hrovat, Vesno Hudej, Martino Hribernik in Jelko Velički

ŠE EN BISER ZA LEPŠI SLOVNIČNI DANJ:

NEPRAVILNO POIMENOVANJE: »UČENCI TUJCI«

PRAVILNO POIMENOVANJE:

»UČENCI IZ DRUGOJEZIČNIH OKOLIJ«

»UČENCI MIGRANTI«

»UČENCI Z MIGRANTSKIM OZADJEM«

Dostopnost