Select Page

Svet zavoda

Svet zavoda osnovne šole  (46., 47., 48. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Uradni list št. 16/2007, 36/2008, 58/2009, 64/2009, 20/2011, 40/2012 – ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16-popr. in 25/17-ZVaj)

Predsednica: Nina Raško

Svet osnovne šole sestavlja 11 članov, in sicer:

 • trije predstavniki ustanovitelja,
 • pet predstavnikov delavcev in
 • trije predstavniki staršev.

Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.

Mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom otroka, učenca.

Svet odloča z večino glasov vseh članov.

Svet šole:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • sprejema program razvoja šole,
 • sprejema Letni delovni načrt šole in Poročilo o njegovi uresničitvi,
 • sprejme Letno poročilo o samoevalvaciji šole,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev in
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom  o ustanovitvi.

Delavec ima pravico vložiti pritožbo na svet javne šole v primerih, ko lahko v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, zahteva sodno varstvo pred pristojnim sodiščem.

Rok za vložitev pritožbe je osem dni od dneva, ko v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, teče rok za vložitev zahteve za sodno varstvo. Svet javne šole mora o pritožbi delavca odločati v 30 dneh od vložitve pritožbe.

Če delavec ni zadovoljen z dokončno odločitvijo sveta javne šole le-ta ne odloči v roku iz prejšnjega odstavka, lahko delavec v roku 30d ni zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.

Ne glede na določbe tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko delavec uveljavlja neposredno pred pristojnim sodiščem v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.

Delegati Mestne občine Velenje
Suzana Kavaš
Zdravka Vasiljević Rudonić
Andreja Centrih Erjavec
Člani kolektiva OŠ AA Velenje
Irena Jurkovnik
Nina Raško
Jelka Repenšek
Erna Obšteter
Metka Smirnov
Predstavniki Sveta staršev OŠ AA Velenje
Ksenija Žganec
Simona Centrih
Slađana Torbica Šumar

Delite s prijateljiShare on Facebook