Select Page

Podaljšano bivanje

ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA IN JUTRANJEGA VARSTVA (OPB, JV)

Na osnovi podatkov o številu prijavljenih učencev v program podaljšanega bivanja in predvidene razporeditve ur po urah in oddelkih, ki smo jih posredovali ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, smo dobili zagotovljen obseg dejavnosti, in sicer 96 ur na CŠ in 35 ur na podružnici v Pesju.

OPB je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda. V OPB se učenci vključujejo prostovoljno s prijavnico staršev  ob zaključku šolskega leta za naslednje šolsko leto.

Strokovno vodeno podaljšano bivanje vsebuje naslednje elemente:

PREHRANA

Poudarek je na zdravi prehrani, kulturi prehranjevanja in pomenu ter pridobivanju higienskih navad.

SPROSTITVENE DEJAVNOSTI
So dejavnosti, namenjene počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči učencev, ki se lahko odvijajo v učilnici, telovadnici, na igrišču, v parku … Ta čas je namenjen raznim igram (športne, družabne, socialne … ), poslušanju glasbe, ogledu videokasete, branju, pogovoru, sprehodu …

SAMOSTOJNO UČENJE
Je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje domače naloge in drugih šolskih obveznosti.

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
Je čas, namenjen razvijanju ustvarjalnosti na vseh področjih. Učenci se učijo mnenja usklajevati z vrstniki in sprejemati različne vloge v skupini. Čas je namenjen sprostitvi in ustvarjanju brez učnih obveznosti.

Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine podaljšanega bivanja izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka ob upoštevanju interesov, potreb in želja učencev in njihovih staršev.

Oblikovali smo naslednje oddelke:

Oddelki podaljšanega bivanja in jutranjega varstva na centralni šoli

O D D E L E K U Č I T E L J I Č A S
OPB – 1 (1. razred) Nataša Kotnik 11.55 – 16.00
OPB – 1a (1. razred) Andrej Pompe 11.55 – 16.00
OPB – 2 (2. razred) Katja Ranzinger Čater urnik
OPB – 3  (3. razred) Boštjan Bradeško urnik
OPB – 4 ( 4. in 5. razred + vozači) Petra Špegel Sovič, Jelka Repenšek urnik

JUTRANJE VARSTVO – 1. razred

JUTRANJE VARSTVO – 2. razred

Milena Pintar

učiteljici 2. razreda (Jeraj, Irman)

6.00 – 8.00

7.30 – 8.00

 Oddelki na podružnici v Pesju

O D D E L E K U Č I T E L J I C A Č A S
OPB Bernarda Mestek, Miran Jerič 11.50 –  16.00
JUTRANJE VARSTVO Breda Flis 6.00 – 8.00

Delite s prijateljiShare on Facebook