Select Page

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

USMERJANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI

Kaj je namen usmerjanja otrok s posebnimi potrebami?
Usmerjanje je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki za uspešno vključevanje v proces vzgoje in izobraževanja, potrebujejo ustrezne programe vzgoje in izobraževanja, zagotovitev različnih prilagoditev in oblik pomoči.

Kdo so otroci s posebnimi potrebami?
Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so to otroci z motnjami v duševnem razvoju, gluhi in naglušni otroci, slepi in slabovidni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni otroci in otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Kako pričeti postopek usmerjanja?
Postopek pričnejo zakoniti zastopniki otroka (starši) ali mladostnik sam, če je polnoleten, in sicer tako, da vložijo Zahtevo za začetek postopka usmerjanja na pristojni območni enoti Zavoda RS za šolstvo:

 • Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, Privoz 11
 • OE Maribor, Trg revolucije 7, Maribor
 • OE Novo Mesto, Novi trg 5, Novo Mesto
 • OE Kranj, Stritarjeva 8, Kranj
 • OE Koper, Cankarjeva 5, Koper
 • OE Nova Gorica, Erjavčeva ulica 2, Nova Gorica
 • OE Celje, Cankarjeva 1, Celje
 • OE Murska Sobota, Slomškova 33, Murska Sobota
 • OE Slovenj Gradec, Podgorska cesta 2, Slovenj Gradec

Obrazec
Obrazec Zahteva za začetek postopka usmerjanja je objavljen na spletni strani Zavoda RS za šolstvo.

Predlog za uvedbo postopka usmerjanja lahko poda tudi vrtec oz. šola, kamor je otrok vključen, v kolikor presodi, da je usmeritev potrebna pa starši ne vložijo zahteve za uvedbo postopka usmerjanja.

Pri učencih z učnimi težavami je potrebno pred uvedbo postopka usmerjanja poznati pet osnovnih stopenj pomoči: pomoč učitelja, pomoč šolske svetovalne službe, dodatna individualna in skupinska pomoč na šoli, mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove. Peti korak nastopi šele v primeru, ko šolski strokovni tim ugotovi, da učenec z izrazitejšimi učnimi težavami potrebuje več prilagoditev in pomoči, ali spremembo programa vzgoje in izobraževanja. Staršem torej predlagajo uvedbo postopka usmerjanja le v primeru, ko prvi štirje koraki niso pripeljali do želenega napredka pri otroku.

Potek postopka usmerjanja (v nadaljevanju PU)
Po prejemu zahteve za začetek postopka usmerjanja svetovalec Zavoda RS za šolstvo zaprosi vrtec, šolo ali zavod, ki ga otrok obiskuje, za poročilo o otroku, z zahtevo za začetek PU in poročilom o otroku zaprosi za strokovno mnenje eno od komisij za usmerjanje. Svetovalec zavoda RS za šolstvo, ki vodi postopek usmerjanja, lahko povabi tudi starše oz. polnoletnega mladostnika na uvodni razgovor. Gluhi ali naglušni osebi zagotovimo tudi tolmača za znakovni jezik.

Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju komisija)
Komisija lahko v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami izdela strokovno mnenje na podlagi obstoječe in prejete dokumentacije o otroku, morebitnega razgovora z vlagateljem in po potrebi tudi na podlagi razgovora z otrokom oz. pregleda otroka. Strokovno mnenje vključuje osnovne podatke o otroku, sintezo mnenj vseh članov, opredelitev vrste motnje, usmeritev v ustrezen program in ustrezno ustanovo, po potrebi pa tudi dodatno strokovno pomoč, prilagoditve prostora in opreme, spremljevalca, pripomočke in druge pravice, ki otroku pripadajo na podlagi zakonodaje.

Strokovno mnenje vsebuje osebne podatke, zato ga svetovalec, ki vodi postopek usmerjanja pošlje staršem (polnoletni osebi), priporočljivo pa je, da ga dajo starši na vpogled tudi vrtcu, šoli ali zavodu, v katerega je otrok usmerjen, kar jim bo pomagalo pri načrtovanju in učinkovitem delu z otrokom. Starši lahko v osemdnevnem roku sporočijo morebitne pripombe na strokovno mnenje. Na podlagi strokovnega mnenja izda svetovalec odločbo o usmeritvi.

Pritožba zoper izdano odločbo
Starši ali polnoleten mladostnik se lahko na odločbo pritožijo, če se ne strinjajo z njeno vsebino. Pritožbo lahko vložijo pisno ali ustno na zapisnik pri pristojni območni enoti Zavoda RS za šolstvo v 15 dneh po prejemu odločbe. Pritožbeni postopek vodi drugostopenjski organ – Ministrstvo za šolstvo in šport, ki na podlagi strokovnega mnenja komisije druge stopnje za usmerjanje otrok s posebni potrebami, izda odločbo. Pritožba zoper drugostopenjsko odločbo ni več mogoča, možen pa je upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.

Umik zahteve
Če vlagatelj Zahteve za začetek postopka usmerjanja ugotovi, da otrok ne potrebuje odločbe o usmeritvi, lahko zahtevo umakne vsak čas med postopkom na prvi stopnji do vročitve odločbe, v času, ko teče pritožbeni rok, in tudi med postopkom na drugi stopnji do vročitve odločbe. Stranka lahko umakne zahtevo s pisno ali ustno izjavo pri organu, ki vodi postopek, organ pa s sklepom ustavi postopek.

Preverjanje ustreznosti usmeritve
Če je v odločbi naveden rok za preverjanje ustreznosti usmeritve, svetovalec sproži postopek preverjanja, tako da komisijo zaprosi za novo strokovno mnenje. V primeru da odločba velja do spremembe otrokove ravni izobraževanja, lahko starši ob prehodu iz vrtca v šolo oz. osnovne šole v srednjo šolo podajo novo zahtevo za začetek postopka usmerjanja. Pristojna OE enota Zavoda za šolstvo na podlagi strokovnega mnenja komisije izda novo odločbo.

DOBRO JE VEDETI….

 • Starši, po predhodni seznanitvi staršev pa tudi vrtec, šola oziroma zavod, v katerega je otrok vključen, lahko vložijo predlog za spremembo usmeritve.
 • Zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, imajo pravico do pritožbe samo zakoniti zastopniki oz. polnoleten mladostnik sam.
 • V roku 30 dni po prejemu odločbe o usmeritvi mora vrtec, šola oz. zavod, v katerega je otrok vključen, pripraviti individualiziran program. Pri pripravi le-tega sodelujejo tudi starši.
 • Na spletnih straneh Zavoda RS za šolstvo so objavljena Navodila za izvajanje programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za devetletno osnovno šolo, za programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter navodila za izvajanje programa s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za gimnazije.
 • Pravice, ki pripadajo staršem in otroku na podlagi druge zakonodaje, lahko starši uveljavljajo na pristojnem Centru za socialno delo (dodatek za nego, nadomestilo za izgubljeni dohodek, pravica do tolmača…).
 • V primeru, ko otrok zaradi kateregakoli razloga zamenja šolo, je o tem potrebno obvestiti svetovalca, ki vodi postopek. Odločba o usmeritvi zavezuje le konkretno šolo, ki je v odločbi navedena in tako dolžna otroku zagotoviti pravice, ki mu pripadajo, to pa pomeni, da odločba o usmeritvi ni »prenosljiva« iz ene šole na drugo.

DOBRO JE BITI SEZNANJEN Z ZAKONODAJO S PODROČJA USMERJANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI:

 1. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 3/2007, UPB1, 14/2010)
 2. Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 54/2003, 93/2004, 25/2006, 23/2007, 8/2008, 14/2010)
 3. Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 25/2006, 60/2006, 8/2008)
 4. Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/96, 33/97, 59/2001, 102/2007)
 5. Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 44/2000, 113/2003, 100/2005, 36/2010)
 6. Pravilnik o osnovnošolskem izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu (Ur. l. RS, št. 61/2004, 19/2009)

 

 

Individualna učna pomoč

V okviru svoje delovne obveznosti nudim (s soglasjem staršev) individualno učno pomoč učencem od prvega do četrtega razreda, sodelujem z njihovimi razredničarkami in starši.

Enkrat tedensko se tako srečujem z najrazličnejšimi učenci, ki jim je bilo obiskovanje dopolnilnega pouka premalo ali so pogosteje doživljali kratkotrajno pozornost za šolsko delo ali pa so skupaj z njihovo razredničarko in starši ugotovili, da sami, kljub spodbudam in prilagojenim pristopom med poukom, ne zmorejo napredovati v osnovnih komunikacijskih in drugih veščinah, največkrat pri slovenščini in matematiki.

Po potrebi sodelujem tudi z zunanjimi strokovnjaki iz specifičnih področij (specialno pedagoginjo za odkrivanje bralno-napisovalnih težav, z logopedinjo za odkrivanje govorno-jezikovnih motenj, s socialno-pedagoginjo in psihologinjo pri odkrivanju težav na področju motenj pozornosti ali pomanjkljive socialne zrelosti idr.). Če se pokaže, da dodatna strokovna pomoč ni zadosti, staršem predlagamo, da vložijo zahtevo za začetek postopka usmerjanja, saj je otrok le tako upravičen do še izdatnejše dodatne strokovne pomoči skozi vsa leta šolanja, seveda, če se ugotovi, da je do nje upravičen in strokovna komisija Zavoda za šolstvo izda odločbo, na podlagi katere se vsako leto znova za otroka izdela individualiziran program. Več o tem si lahko preberete v razdelku »Otroci s posebnimi potrebami« ali obiščete stran Zavoda RS za šolstvo – www.zrss.si

Uporabne spletne strani

Pedagoško gradivo

http://www.zrss.si/

http://uciteljska.net/index.php?sid=59b19c7c5b3154ed6113fbf49b463125

http://www.sio.si/

http://www.bistreglave.com/

http://www.ipsos.si

http://www.devetletka.net

http://www.e-um.si/

http://www.mib.si/

http://www.ra-sinergija.si/cvzu/egradiva/ucimo_se_uciti/uimo_se_uiti.html


Spletno svetovanje

http://www.tosemjaz.net/

www.posvet.org

www.zrc-sazu.si/prepreci-samomor


Društva, zavodi in centri, specializirani za posamezna področja pomoči
Društvo
za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami (SUT).

http://www.drustvobravo.si/

DAM-društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami
www.nebojse.si/portal//

ŠENT-slovensko združenje za duševno zdravje
www.sent-si.org

BLIŽINA – družinski inštitut; individualna, zakonska in družinska terapija
http://www.blizina.si/

ZD Celje – Dispanzer za psihohigieno otrok in mladino
http://www.zd-celje.si/disp-psihig.php

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
http://www.zgnl.si/

Center za avtizem
http://www.avtizem.org/avtizem.html

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
http://www.scoms-lj.si/

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor
http://www.svet-center-mb.si/


Institucije, ki se ukvarjajo s problematiko nasilja

Center za pomoč žrtvam kaznivih dejanj – pomoč žrtvam kaznivih dejanj in vseh oblik nasilja, ko so žrtve otroci ali odrasli. 24 ur dnevno in vse dni v tednu.

(Velenje: 03 586 33 30)

SOS TELEFON za ženske in otroke – žrtve nasilja; pomoč, podpora in svetovanje ženskam in otrokom s psihosocialnimi težavami, svetovanje staršem

(01 583 75 00)

TOM TELEFON – telefon otrok in mladostnikov; brezplačni zaupni anonimni telefon za otroke in mladostnike, kjer nudijo pomoč za vse vrste težav. Vsak dan od 12h do 20h.

(080 12 34)

ZAVOD EMMA – strokovna psihosocialna pomoč v primerih nasilja

(01 425 47 32; 080 21 33 – vsak delavnik od 9h do 15h in vsak dan od 18h do 21h)

ZDRUŽENJE PROTI SPOLNEMU ZLORABLJANJU; takojšnja pomoč otrokom zaradi hudega zanemarjanja, zlorabljajočega nasilja ali razdora v družini

(01 43 13 341; 080 28 80 – vsak delavnik od 9h do 13h)

Center za socialno delo Velenje

(varstvo otrok in odraslih – 898 45 26, varstvo družine – 898 45 10)

Krizni center za mlade – nudenje zatočišča in svetovanja za otroke in mladostnike od 6. do 18. leta; bivanje je 21 dni, odprto je 24 ur dnevno

–          Celje, Ipavčeva ulica 6: 03 493 05 30 in 031 576 150

–          Slovenj Gradec, ozka ulica 1, 02 885 01 11 in 041 962 029

Ostalo:

VARNA HIŠA VELENJE – 03 897 66 90

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, Zdravstveni dom Velenje,  (02 899 56 12)

 

Pogovorne ure

Pogovorne ure potekajo po predhodnem dogovoru na telefonsko število: 03 898 27 81 ali na skupnih pogovornih urah vsak prvi četrtek v mesecu (pisarna številka 64, čisto na vrhu šole, na koncu hodnika, levo).

Dostopnost