Select Page

Vpis otrok v javno osnovno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, spremembe in dopolnitve Ur. l. RS št.; 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) v členih 44. do 49., ki navajajo da:

Vpis (44. člen)

Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka, šola staršem otrok, vpisanih v 1. razred, izda potrdilo o šolanju oziroma odločbo o odložitvi začetka šolanja.

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Pogoji za vpis (45. člen)

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.                                                                                         

V mesecu februarju 2024 bomo tako za šolsko leto 2024/2025 v 1. razred vpisovali otroke, rojene od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, pa tudi tiste otroke, ki so bili rojeni v letu 2017 in jim je bilo po odločbi šolanje odloženo.

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami/odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Ugotavljanje pripravljenosti (46. člen)

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Odložitev šolanja (47. člen)

Učencu se med šolskim letom v 1. razredu lahko na predlog staršev, šolske svetovalne službe, šolske zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.

O odložitvi začetka šolanja in odložitvi šolanja med šolskim letom v 1. razredu odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj.

Starši, ki želite, da se otroku odloži šolanje, morate otroka najprej vpisati v 1. razred, nato pa do konca meseca februarja nasloviti pisno Vlogo za odložitev začetka šolanja, na podlagi katere stečejo vsi postopki za ugotavljanje pripravljenosti otroka na vstop v šolo.

Šola bo na podlagi vaše vloge pridobila tudi mnenje vzgojiteljice vašega otroka. Starši boste o odločitvi obveščeni z odločbo, ki jo boste prejeli do konca meseca maja.

Če je vaš otrok že obravnavan pri psihologu, logopedu, če ima veljavno odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami ali je kakor koli drugače obravnavan, vas prosimo, da nas o tem ob vpisu obvestite. Le tako bomo lahko otroku ustrezno pomagali že na začetku šolanja in mu omogočili najoptimalnejše pogoje za njegovo uspešno izobraževanje.

Šolski okoliš (48. člen)

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, javna osnovna šola oziroma zasebna osnovna šola s koncesijo v tem okolišu pa je dolžna na željo staršev otroka vpisati.

Seznam otrok iz šolskega okoliša, ki jih je javna ali zasebna šola s koncesijo dolžna vpisati v 1. razred, si šola pridobi iz evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča.

Učenci s posebnimi potrebami (49. člen)

Starši imajo pravico otroka s posebnimi potrebami iz prvega odstavka 12. člena ZOš vpisati v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, razen če je otroku z odločbo o usmeritvi določena druga ustrezna osnovna šola.

Prepis na drugo osnovno šolo

Če ne stanujete v našem šolskem okolišu, pa želite, da otrok obiskuje našo šolo, morate otroka najprej vpisati na matično šolo v šolskem okolišu, kamor spadate, nato pa na nas nasloviti pisno Vlogo za prepis (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis), v kateri navedete vzroke za vašo odločitev. Vloga mora vsebovati podpisa obeh staršev in je veljavna le v izvirniku. Na podlagi podane vloge se bomo posvetovali z matično šolo in vas obvestili o možnostih vpisa k nam.

O vlogi za prepis odloča zaprošena (druga) šola, vendar je predpisano obvezno posvetovanje s šolo matičnega šolskega okoliša. Zaprošena šola ni dolžna ugoditi prošnji staršev, če bi to poseglo v njeno organizacijsko in kadrovsko strukturo ter prostorske zmogljivosti, če bi bil vpis in posledično oblikovanje oddelkov v nasprotju z navodili ustanoviteljice Mestne občine Velenje ali če bi se s tem v šolskem okolišu, kjer otrok prebiva, tako zmanjšalo število učencev oziroma oddelkov, da bi to vplivalo na spremembo statusa šole ali povzročilo njeno ukinitev.

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš, je postopek naslednji:

  • vpišete otroka pri nas,
  • na izbrano šolo podate pisno Vlogo za prepis (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) v kateri navedete razloge za prepis.

Učenec lahko tudi med šolanjem prestopi na drugo osnovno šolo, če ta šola s tem soglaša. Če se učenec med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne šole, ima pravico dokončati šolanje na tisti šoli, na katero je vpisan.                                                                                                                                     

Postopek vpisa

Starši boste o datumu in uri vpisa obveščeni v začetku meseca februarja z vabilom po pošti. Vabilu bodo priloženi tudi obrazci, ki so potrebni za vpis na našo osnovno šolo.

Praviloma je sam postopek vpisa izveden osebno v pisarni šolske svetovalne delavke v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.                                                                                                 

Za šolsko leto 2024/2025 bo vpis potekal 12. in 13. 2. 2024.

Soglasje obeh staršev

V skladu z Družinskim zakonikom starševska skrb pripada skupaj obema staršema. Kadar starši ne živijo skupaj in otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo obema od staršev, odločata o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na njegov razvoj (sem spada tudi vpis v osnovno šolo), sporazumno in v skladu s koristjo otroka. Če se sama o tem ne sporazumeta, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga Center za socialno delo. Če se starši ne sporazumejo o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj, odloči o tem sodišče.

Zdravniški pregled pred vstopom v šolo

Pred vstopom v osnovno šolo bodo naši bodoči prvošolci pisno povabljeni tudi na zdravniški pregled v ZD Velenje.

Pregledi bodo predvidoma izvedeni v mesecu marcu ali aprilu pri naši šolski zdravnici, gospe Mireli Begić, dr. med.

Kontaktna oseba

Vpisni postopek vodim Adela Gabron, šolska svetovalna delavka. Za več informacij sem vam dosegljiva na:

– telefonski številki: 051 277 722,

– elektronski pošti: adela.gabron@askerc.si in  

– osebno, po predhodnem dogovoru, v pisarni šolske svetovalne službe.

Veselimo se sodelovanja z vami.

Adela Gabron, prof. ped.

Dostopnost