Select Page

nature_mountains__000647_1
1. Zakaj eko šola?
Osnovna naloga mednarodnega projekta eko šola kot način življenja je z novimi zamislimi in pobudami graditi čustven in strokoven odnos do človekovega ravnanja z okoljem in naravo.

Vsi se zavedamo, da je kvaliteta našega življenja odvisna tudi od odnosa do narave in okolja, v katerem živimo. To je bil tudi eden od vzrokov, zakaj smo se vključili v projekt; seveda pa želimo vsi na šoli graditi spoštljiv odnos do človekovega ravnanja z naravnimi viri, saj želimo živeti v čistem, zdravem in prijetnem okolju; želimo živeti zdravo, želimo imeti spoštljive medsebojne odnose, želimo biti strpni in razumevajoči do drugačnih, želimo biti samokritični…

Vemo, da je Zemlja le ena, je skupen dom ljudem, živalim, rastlinam; vemo tudi, da človek najbolj ogroža naš skupni dom, zato želimo, oblikovati mlade, notranje bogate ljudi, ki bodo znali spoštovati vsa bitja na Zemlji. Seveda moramo odrasli poskrbeti, da bomo vzor mladim, le tako bomo lahko uspeli.

1. Cilji, ki jih eko šola uresničuje

– okoljsko izobraževanje postane del ciljev in vsebin vsakega šolskega predmeta,
– celostno prepoznavanje in reševanje okoljskih problemov,
– vključevanje v program oblikuje pri mladih državljansko kulturo in gradi samozavest,
– izboljševanje medsebojnih odnosov v šoli in okolici,
– mladi ob okoljskih dejavnostih razvijajo kreativnost, inovativnost in oblikujejo in imenujejo nove ideje,
– učenci in dijaki se vključujejo v demokratično odločanje pri reševanju okoljskih problemov,
– vzpodbujanje in izvajanje pilotne projekte s področja izobraževanja za trajnostni razvoj,
– povezovanje med mladimi Evrope in drugih držav.

2. Cilji, katere bomo letos uresničevali na naši šoli

– vzgoja za okoljsko odgovornost,
– razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov,
– spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej,
– učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
– povezovanje okoljskih vprašanj z ekonomskimi in socialnimi,
– povezovanje med eko šolami doma.

3. Dejavnosti, s katerimi se bomo ukvarjali

Naš vodilni sklop bo:
Ravnanje z odpadki – Ločevanje odpadkov (Katja Oman).

Dva sklopa, ki se nanj navezujeta:

Voda – Voda kot življenjska vrednota ( Nataša Pšeničnik, četrtošolci).
Zdravo življenje – Zdrav način življenja (Alenka Felicijan).

Ostali sklopi:

Eko dan (Katja Oman, Nataša Pšeničnik, razredniki).
Eko bralna značka (Vesna Hudej, Alenka Meža Hrovat).
Natečaj voščilnic (Jelka Repenšek, Karolina Hribar).
Zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš (Franc Varšnik).
Zbiralna akcija papirja Šport Špas ( Andraja Selan).


4. Eko pravilnik

– Delovali bomo po sedmih korakih eko šole.
– Izpolnjevali bomo cilje okoljevastvene listine.
– Pridobivali si bomo ekološko znanje in zavest.
– Skrbeli bomo za red, disciplino, prijateljstvo, vedoželjnost.
– Obnašali se bomo vljudno in kulturno.
– Skrbno bomo upoštevali pravila ločevanja odpadkov.
– Zmanjšali bomo količino odpadkov v šolskih prostorih.
– Kupovali bomo izdelke iz okolju prijaznih materialov.
– Sodelovali bomo pri urah z okoljsko problematiko.
– Skrbeli bomo za zdravo prehrano in razvijali kulturen odnos do hrane.
– Skrbeli bomo za urejenost učilnic, hodnikov in okolice šole.
– Varčevali bomo z vodo in elektriko.
– S svojim zgledom bomo vzgajali druge.
– Vplivali bomo na starše, da bodo ločevali odpadke in kupovali izdelke iz okolju prijaznih materialov.
– Razvijali bomo prijazen in spoštljiv odnos do živali in rastlin.
– Povezovali se bomo s starši, delovnimi organizacijami in lokalno upravo.
– Urejali bomo eko kotiček.
– Sodelovali bomo pri raziskavah in projektnih nalogah z okoljsko tematiko.

5. Eko program

Na centralni in podružnici šoli Pesje se bomo trudili, da bomo uresničevali cilje eko šole. Izpeljali bomo zastavljene projekte, se držali eko pravilnika in si prizadevali, da bomo čez dve leti prejeli eko zastavo.
Skrbeli bomo za ekološko ozaveščanje in opozarjali na ekološke probleme v okolici, se zavzemali za njihovo odpravljanje (učenci, delavci šole).
Urejali bomo našo spletno stran (Nataša pšeničnik, Romeo Šalamo, učenci).
Pripravili ekostrani za šolsko glasilo (Martina Hribernik).
Pripravljali eko oddaje po šolskem radiu (Nataša Pšeničnik).
Objavljali prispevke v lokalnem časopisu (Neva Hvalec).
Urejali bomo ekokotiček, obeleževali pomembne datume (učiteljice OPB z učenci).
Skrbeli za čisto okolico šole (učenci in delavci šole).
Skrbeli za ptice pozimi (Maja Tavčar).
Varčevali z vodo, energijo, ločeno zbirali odpadke (učenci in delavci šole).
Objavljali bomo prispevke za objavo na spletnih straneh nacionalnega programa eko šol, objavljali v angleškem jeziku (Jana Hudomal).
Predstavili eko šolo ob dneu Zemlje (sodelovanje občino, OŠ Šalek – Katja Oman).
Pripravili zloženko na okoljsko temo (Marija Glinšek).
Seznanjali bomo učence, delavce šole, starše, krajane z okoljskimi problemi ter možnostmi odprave le-teh bo naša naloga. (vsi)
Uvedli bomo ekostraže, ki bodo preverjale stanje v učilnicah in o ugotovitvah poročale na eko oddajah šolskega radia (Metka Marđetko).
O pomenu ločevanja odpadkov bomo seznanjali učence, delavce in starše s plakati; izvedli bomo čistilno akcijo (Janja Pokleka).
Skušali se bomo povezati z eko kmetijo (Katja Oman, prva triada).
Organizirali bomo ogled najsodobnejše kompostarne v Sloveniji (Katja Oman, Zoran Rodić).
Sodelovali bomo z Rdečim križem (Katja Oman).
Dvakrat letno bo izpeljan sestanek ekosveta zavoda.
Ekologijo bomo vključevali v vzgojno izobraževalno delo pri pouku, interesnih dejavnostih, raziskovalnih nalogah, izbirnih predmetih.
V eko šoli si bomo prizadevali izvajati akcije in projekte vsi delavci šole, vsak po svojih močeh.

SEDEM KORAKOV

1. Ustanovitev ekoprogramskega sveta šole.
2. Pregled okolja in proučevanje vplivov šolskega okolja na delovanje kraja, v katerem šola deluje.
3. Načrtovanje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev ter spremljanje le teh.
4. Ovrednotenje oz. evalvacija predvsem kratkoročnih ciljev ob koncu šolskega leta in stalno spremljanje dolgoročnih ciljev.
5. Priprava izvedbe tematskih sklopov za delo v šoli in izven nje.
6. Informiranje in osveščanje.
7. Podpis ekolistine.

Katja Oman

Dostopnost