Select Page

Vlada RS je dne 11. 11. 2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 177/21 in je začel veljati danes, razen 8. člena, ki opredeljuje samotestiranje učencev in dijakov. Določila tega člena se začnejo uporabljati v sredo, 17. 11.
2021. Povezava do Uradnega lista: https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021177.pdf.

V nadaljevanju povzemam bistvene spremembe, KI SE NANAŠAJO NA OSNOVNO ŠOLO:

Učenci osnovne šole in dijaki OBVEZNO izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje opravi trikrat tedensko v vzgojno-izobraževalnem zavodu pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj.

Za učence osnovne šole starši oziroma drugi zakoniti zastopniki oziroma skrbniki PODAJO PREDHODNO PISNO SOGLASJE OZIROMA NESOGLASJE K IZVAJANJU TESTIRANJA S TESTI HAG ZA SAMOTESTIRANJE.

UČENCEM IN DIJAKOM, KI TESTIRANJA S TESTI HAG ZA SAMOTESTIRANJE NE IZVAJAJO V SKLADU Z ODLOKOM, SE ZAČASNO PREPOVE ZBIRANJE V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODIH. TI UČENCI SE V SKLADU S SKLEPOM O IZVAJANJU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA DALJAVO (URADNI LIST RS, ŠT. 138/21) IZOBRAŽUJEJO NA DALJAVO.

Učenci, ki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje, s tem izpolnjujejo tudi pogoj PCT za udeležbo v obšolskih dejavnostih. Učencem, ki izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenja ali testiranja s testom PCR ali testom HAG, NI TREBA IZVAJATI SAMOTESTIRANJA.

Učencu pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sam ali njegovi starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Učenci tujci, ki nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, za pridobitev testov v lekarni predložijo potrdilo o šolanju in osebni dokument.


1. SAMOTESTIRANJE S TESTI HAG ZA SAMOTESTIRANJE UČENCEV

Testiranje s testi HAG za samotestiranje se izvaja v času, ko poteka vzgojno-izobraževalni program in se izvaja trikrat tedensko.

Samotestiranje učencev s testi HAG za samotestiranje se izvaja skladno s sprejetim protokolom samotestiranja učencev v osnovnih šolah, ki ga je določilo Ministrstvo za zdravje.

NAD SAMOTESTIRANJEM IZVAJA NADZOR OSEBA, KI JO DOLOČI RAVNATELJ. TA OSEBA TUDI PREVERI REZULTATE SAMOTESTIRANJA. ZA UČENCA, KI IMA POZITIVNI REZULTAT, SE ZAGOTOVI PROSTOR ZA IZOLACIJO, V NADALJNJEM POSTOPKU PA ŠOLA RAVNA V SKLADU Z NAVODILI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM ZAVODOM IN DIJAŠKIM DOMOVOM OB SUMU ALI POTRJENEM PRIMERU OKUŽBE S SARS-COV-2 V ZAVODU.


2. IZJEME PRI UPORABI ZAŠČITNIH MASK

ZA OTROKE Z OSLABLJENIM IMUNSKIM SISTEMOM IN NEKATERIMI DRUGIMI PODOBNIMI BOLEZNIMI (NPR.: RAK, CISTIČNA FIBROZA) NIJZ PRIPOROČA UPORABO MASK PO POSVETOVANJU Z OTROKOVIM ZDRAVNIKOM.

POSEBNA PRESOJA JE POTREBNA PRI STANJIH, KI LAHKO OVIRAJO UPORABO MASKE (NPR. MOTNJE V RAZVOJU, ZMANJŠANA ZMOŽNOST, DRUGA ZDRAVSTVENA STANJA). TAKE PRIMERE NAJ OBRAVNAVA ZDRAVNIK, ŠOLI PA PREDLOŽI USTREZNO MNENJE.


3. ODKLANJANJE DELAVCA PRI IZVEDBI SAMOTESTIRANJA UČENCEV OZIROMA PRI IZVAJANJU NALOG, KI SE NANAŠAJO NA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA VIRUSA

Delavec šole mora izvajati naloge skladno s pogodbo o zaposlitvi in navodili delodajalca in lahko odkloni delo samo, če bi to pomenilo protipravno ravnanje ali opustitev (34. člen Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1).

Zoper delavca zavoda, ki ne izpolnjuje pogojev PCT, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki urejajo delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.


4. SODNO VARSTVO ZA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE ZAVODE IN RAVNATELJE

Če bo zoper vzgojno-izobraževalni zavod in ali ravnatelja zavoda uveden kakršenkoli sodni postopek, o tem obvestite Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport ter naše ministrstvo.


5. INFORMACIJE NIJZ

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) sprotno posodablja informacije in navodila, ki so pomembna za izvajanje ukrepov preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2.
Epidemiološka služba NIJZ je 9. novembra 2021 objavila posodobljena Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom in dijaškim domovom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu za šolsko leto 2021/2022.

Povezave na uporabne informacije NIJZ:
https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje

https://www.nijz.si/sl/samotestiranje#protokol-samotestiranja-ucencev-v-osnovnih-solah-
%28ministrstvo-za-zdravje%29).6. DODATNA POJASNILA V POVEZAVI Z VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNIM DELOM

Vzgojno – izobraževalno delo v vseh vzgojno – izobraževalnih zavodih poteka po modelu B. Zaradi epidemiološkega stanja v šolah so lahko učenci posameznih oddelkov napoteni v karanteno in šole s tem preidejo na podmodel BC-1.

Kljub temu, da je po modelu B možno izvajati ekskurzije, priporočamo, da se izvedba ekskurzij prestavi na čas ugodnejše epidemiološke situacije.

Obšolske dejavnosti, ki se izvajajo v prostorih vzgojno – izobraževalnega zavoda, se lahko izvajajo, če organizator teh dejavnosti zagotavlja PCT nadzor nad udeleženci.

Priporočamo, da se izvajanje interesnih dejavnosti v času zaostrene epidemiološke situacije omeji samo na dejavnosti, za katere je sistemizirano delovno mesto (pevski zbor, kolesarski izpit, umetnost in tehnika v drugem in tretjem vzgojno – izobraževalnem obdobju, poskus izvajanja razširjenega programa).

Dnevi dejavnosti se izvajajo samo v šoli.

VSE ZAPOSLENE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, STARŠE IN OTROKE POZIVAMO, DA ODLOK SPOŠTUJEJO IN GA
DOSLEDNO IZVAJAJO. TO JE EDINI NAČIN, DA IZOBRAŽEVANJE OHRANIMO V ŠOLAH.

mag. Helena Kujundžić Lukaček
v. d. generalne direktorice Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo

POVZETEK AKTUALNE OKROŽNICE PRIPRAVIL:
Zdenko GORIŠEK, univ. dipl. pedagog
spec.managementa v izobr.
RAVNATELJ ŠOLE


Dostopnost