Select Page

Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 32. člena in prvega odstavka 39. člena ter za izvrševanje prvega odstavka 9. člena in drugega odstavka 31. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

1. člen
V Odloku o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21, 152/21 in 155/21) se v 5. členu v drugem odstavku na koncu druge alineje pika nadomesti z vejico in doda nova, tretja alineja, ki se glasi:
»‒ uporabniki storitev bolnišnic in drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti v okviru mreže javne zdravstvene službe, ki izvajajo nastanitev, ter uporabniki storitev izvajalcev socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, v primeru epidemiološke raziskave in presejalnega testiranja v času nastanitve. Testiranje s testom HAG zagotovi izvajalec dejavnosti in storitev iz prejšnjega stavka.«.

2. člen
V 6. členu se v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Pogoj PCT iz prejšnjega stavka je izpolnjen, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s
presejalnim testom HAG za samotestiranje, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.«.
V drugem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Za osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena se šteje, da za opravljanje dela izpolnjujejo pogoj PCT, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s presejalnim testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.«.

3. člen
V 8. členu se v prvem odstavku črta besedilo »7., 8. in 9. razreda«.
V četrtem odstavku se besedilo »tudi osebe, stare od 12 do 18 let,« nadomesti z besedilom »učenci in dijaki tudi«, beseda »in« se nadomesti z vejico, za besedo »dejavnostih« pa se doda besedilo »in obšolskih dejavnostih«. V petem odstavku se beseda »enkrat« nadomesti z besedo »dvakrat«. V šestem odstavku se v prvem stavku beseda »pet« nadomesti s številom »deset«.

4. člen
V 10. členu se v tretjem odstavku za besedo »druge« doda besedilo »in tretje«.

5. člen
V 12. členu se v prvem odstavku v 12. točki za besedilom »ta pogoj« dodata vejica in besedilo »razen oseb iz prvega in drugega odstavka 5. člena tega odloka v dejavnostih s področja izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva ter oseb iz prvega in drugega odstavka 5. člena tega odloka med neposrednim medsebojnim stikom v drugih dejavnostih«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

6. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 170/21) preneha veljati 1. novembra 2021.

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. novembra 2021, razen pravice do pridobitve testov HAG za samotestiranje iz spremenjenega šestega odstavka 8. člena odloka, ki se začne uporabljati z dnem uveljavitve tega odloka.

Št. 00725-92/2021
Ljubljana, dne 28. oktobra 2021
EVA 2021-2711-0201
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik


Dostopnost