Select Page

Etični kodeks

ETIČNI KODEKS SVETOVALNIH DELAVCEV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

IZHODIŠČE

Etični kodeks je zapis najpomembnejših načel, po katerih se ravnajo svetovalni delavci in delavke ( v nadaljevanju svetovalni delavci ) v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Svetovalni delavci so psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi , specialni pedagogi in defektologi oziroma vsi, ki jim zakonodaja priznava usposobljenost za opravljanje svetovalnega dela v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, domovih in drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Ciljne skupine svetovalnih delavcev v vzgoji in izobraževanju so vsi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa: otroci in mladostniki ( v nadaljevanju otroci ), njihovi starši ter strokovni delavci.

NAČELA

Svetovalni delavci v vzgojno-izobraževalnih ustanovah se ravnajo po osnovnih načelih svetovanja: prostovoljnost, zaupnost in dobrobit svetovanca.

Svetovalni odnos je zaupen in zahteva upoštevanje vseh zakonov in etičnih standardov.

Svetovalni delavec v okviru svojih nalog in strokovnih kompetenc pomaga pri zagotavljanju pogojev za rast in zaščito pravic vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa v okviru ustanove, v kateri deluje.

NAMEN KODEKSA

Kodeks predstavlja vodnik v etični praksi svetovalnih delavcev. Kodeks je sredstvo ocenjevanja lastnega dela in presojanja etičnosti in strokovnosti dela drugih.

Predstavlja kontrolo kvalitete znotraj stroke in zaščito svetovalnih delavcev pred neutemeljenimi obtožbami in kritikami.

SVETOVALNI DELAVEC IN OTROK

 1. Svetovalni delavec je najprej in predvsem odgovoren otroku, ki ga obravnava s spoštovanjem kot enakovrednega posameznika.
 2. Otroka celostno obravnava tako, da upošteva vse ravni njegove osebnosti in vzpodbuja njegov razvoj.
 3. Svetovalni delavec mora seznaniti otroka oziroma njegovega zakonitega zastopnika z namenom, s cilji, s tehnikami, s pravili in z realnimi pričakovanju svetovalnega postopka.
 4. Odgovoren je za varovanje in zaščito pravic otroka v skladu z veljavno zakonodajo. Če pride do konflikta pravic, mora svetovalni delavec delati v dobrobit otroka.

SVETOVALNI DELAVEC IN STARŠI

 1. spoštuje neodtujljive pravice in odgovornosti staršev ter si prizadeva z njimi sodelovati v dobrobit otroka.
 2. Svetovalni delavec obvešča starše o svoji vlogi. Pri tem je pomembno, da poudari zaupno naravo svetovalnega odnosa.
 3. Staršem priskrbi in posreduje natančno in relevantno informacijo na objektiven in razumljiv način.
 4. Z informacijami, ki jih prejme od staršev, ravna strokovno in v skladu z veljavno doktrino.
 5. Pravica in dolžnost svetovalnega delavca je, da se povezuje z drugimi ustanovami, kadar starši s svojim ravnanjem ogrožajo otrokov razvoj.

SVETOVALNI DELAVEC IN USTANOVA TER SODELAVCI

 1. Svetovalni delavec s svojim delom, ravnanjem in vedenjem prispeva h kvaliteti vzgojno-izobraževalnega procesa in ugledu ustanove.
 2. Spoštuje strokovno avtonomijo, kompetentnost, iniciativnost in ustvarjalnost sodelavcev ter si prizadeva za dobre medosebne odnose.
 3. S sodelavci si izmenjuje strokovne vire, pridobljeno strokovno znanje in informacije.
 4. Sodeluje pri načrtovanju in izvajanju skupnih nalog ustanove.

SVETOVALNI DELAVEC IN DRUŽBA

 1. V interesu otroka in drugih udeležencev svetovalnega procesa sodeluje z ustanovami, organizacijami in posamezniki.
 2. Spodbuja sodelovanje med ustanovami, ki se ukvarjajo z razvojem, vzgojo in izobraževanjem otrok.
 3. Sodeluje pri razvoju izobraževalnih postopkov in programov, ki ustrezajo potrebam otrok.
 4. Sprejema odgovornost za svoja ravnanja.

SVETOVALNI DELAVEC IN STROKA

 1. Stalno izpopolnjuje, vrednoti in izboljšuje strokovno znanje s sodobnimi spoznanji ustreznih strok.
 2. Za ohranjanje in izpopolnjevanje strokovne kompetence se izobražuje v intervizijskih in supervizijskih skupinah.
 3. Svetovalni delavec izmenjuje svoje znanje z drugimi in prispeva k razvoju stroke.
 4. Skrbi za svoje osebne potrebe in integriteto.
 5. Zaradi utemeljenih osebnih razlogov lahko svetovalni delavec odkloni svetovalni proces.

KONČNE DOLOČBE

 1. Moralno odgovornost za kršitve etičnega kodeksa ugotavlja častno razsodišče pri Društvu šolskih svetovalnih delavcev Slovenije.
 2. Upoštevanje načel tega kodeksa je moralna obveznost in poklicna dolžnost svetovalnih delavcev.
 3. Kodeks je bil sprejet na občnem zboru Društva šolskih svetovalnih delavcev Slovenije, novembra 1998.
Dostopnost