Select Page

Izbirni predmet raziskovanje domačega kraja

Kaj je izbirni predmet Raziskovanje domačega kraja?

V 9. razredu se učenci pri rednem pouku geografije seznanijo s Slovenijo kot svojo domovino, pri izbirnem predmetu Raziskovanje domačega kraja pa raziskujejo domači kraj in spoznavajo posebnosti življenja v njem, predvsem glede na varstvo okolja.

Vsebine se povezujejo z vsebinami geografije kot obveznega predmeta, jih razširjajo, poglabljajo ter konkretizirajo.

V okviru izbirnega predmeta bomo na različne načine spoznavali življenje v domačem kraju in njegovi ožji ter širši okolici. Preučevali bomo naravnogeografske poteze (kamnine, prsti, rastlinstvo, podnebje, vodovje, …) in družbenogeografske poteze (gospodarstvo, prebivalstvo, oskrba, promet, …) našega okoliša. Do novih spoznanj bomo prišli predvsem s terenskim delom in raziskovalnim pristopom …

Kako bo potekalo delo in ocenjevanje?

Predmet učencev ne bo dodatno obremenjeval, kajti delo bo potekalo na sproščen in zanimiv način. Klasičnega preverjanja znanja za oceno ne bo, ocenjeni bodo izdelki (pisna poročila, plakati, predstavitve) učencev. Vsak učenec si bo ob pomoči učitelja izdelal svoj »album« domačega kraja ali pokrajine.

Ljubitelji domačega kraja in ljubitelji raziskovanja pridružite se nam!

Izvajalec Tomo Gorišek

Dostopnost