Select Page

Vizija in poslanstvo šole

Osnovna šola Antona Aškerca Velenje  je šola, ki je usmerjena v doseganje  vrednot sodobne šole: skrbi za posameznika in njegov razvoj, skrbi za enake možnosti izobraževanja in doseganja znanja, goji spoštovanje, strpnost in zaupanje med udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa in želi biti odprta v širšem regijskem in mednarodnem prostoru.

To bomo dosegali  z uresničevanjem naslednjih  ciljev:

DOLGOROČNI CILJI KRATKOROČNI CILJI
Osmišljati pomen pouka in vzgoje. Zagotavljati celostno in trajno znanje ter vzgojo, spodbujati notranje motivacije otrok ob ustreznih modelih pouka, kot so: medpredmetno povezovanje, projektno delo, praktični pouk itd., dvigati funkcionalne pismenosti, vzpodbujati zanimanje za tekmovanja v znanju, poglabljati delo z nadarjenimi, osveščati o pomenu zdravega načina življenja, razvijati kreposti in vrednostni sistem.
Razvijati delovne navade in učne strategije. Razvijanje pozitivnega odnosa do dela v šoli in doma, spodbujanje ustvarjalnosti in medpredmetnega povezovanja, razvijanje vztrajnosti, samostojnosti in doslednosti pri delu.
Usvajati prevzemanje odgovornosti. Zagotavljanje splošne varnosti v okolici šole in v njej, spoštovanje in upoštevanje dogovorov, hišnega reda, šolskih pravil in vzgojnega načrta, spoštovanje do lastnine, ničelna toleranca do nasilja, restitucija, mediacija, sodelovalna in aktivna vloga staršev.
Ohranjati medsebojno spoštovanje. Razvijati spoštovanje med učenci, učitelji in starši, izboljšati medsebojno komunikacijo, skrbeti za osnovne dnevne manire in razvijanje kreposti.
Krepiti pripadnost šoli, kraju, okolju in narodu. Razvijanje in spoštovanje identitete šole, vzpodbujanje pripadnosti kolektivu, skrbi za lokalno družbeno in naravno okolje in ohranjanje identitete države, zagotavljanje uspešnega in konstruktivnega povezovanja šole s krajem, občino, regijo in mednarodnim okoljem.
Dvigovati zadovoljstvo in učinkovitost ter strokovnost zaposlenih. Urejenost delovnih razmerij, uvedba trajnostnih oblik izobraževanja in izmenjave izkušenj, sistemsko in smotrno reševanje kadrovske in prostorske problematike na šoli, pravično in sprotno zagotavljanje možnosti in pravice napredovanja učiteljev in ostalih delavcev šole v strokovne nazive in plačilne ter plačne razrede, skrb za telesno in duševno zdravje zaposlenih.

Dostopnost