Select Page

Svet staršev

66. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Uradni list št. (16/2007, 36/2008, 58/2009, 64/2009, 20/2011, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16-popr. in 25/17-ZVaj)

 Predsednica:    SLAĐANA TORBICA ŠUMAR

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu šole,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi v vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole,
  • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
  • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine in
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.

SEZNAM ČLANOV SVETA STARŠEV v šolskem letu 2020/2021.

RAZ. IME IN PRIIMEK
1.a Nives Hudej
1.b Sanela Zukić
2. a Slavica Crnobrnja
2. b Željka Mičić
3. a Urška Rožič
3. b Zoran Gavrilović
4. a Katarina Rošer
4. b Nastja Brišnik
5. a Petra Štumberger
5. b Sena Azemović
5. c Ksenija Žganec
6. a Amel Djedović
6. b Torbica Šumar Slađana
6. c Lidija Črnko
7. a Klemen Rožič
7. b Simona Centrih
7. c Sanja Mlinar Marin
7. d Mateja Jevšnik
8. a Tanja Omerzel
8. b Adela Gabron
9. a Vernesa Pašić
9. b Metka Škruba
1. c Martina Lampret
2. c Helena Jezernik Triplat
3. c Katarina Tržan
4. c Mojca Bačovnik

Delite s prijateljiShare on Facebook