Select Page


I. PRIHOD V ŠOLO

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).

 1. V šolski objekt načeloma vstopajo SAMO UČENCI in ZAPOSLENI, ostali le po predhodni najavi.
 2. Naključni obiskovalci oz. obiskovalci, ki niso del vzgojno izobraževalnega procesa, morajo imeti enega od dokazil o prebolelosti, cepljenosti ali testiranju na Covid -19.
 3. V šolskih prostorih je nošenje mask OBVEZNO za vse ZAPOSLENE, OBISKOVALCE IN UČENCE.
 4. Na vratih šole in na vseh vidnih mestih (oglasna deska, zbornica), so nameščena navodila za preprečevanje okužbe novega Covid-19.
 5. Pri obeh vhodih v šolo je postavljen dozirnik z razkužilom. Nadzor nad opravljanjem razkuževanja rok vršijo razredniki, dopoldanska čistilka in hišnik. Razkuževanje rok je ob vstopu v šolo obvezno za vse obiskovalce.
 6. Priporoča se, da učenci in zaposleni v šolski objekt vstopajo posamezno, pri tem naj  ohranjajo vsaj 2-metrsko medosebno razdaljo.
 7. Za vhod v šolo se uporablja  glavni vhod, učence 1. razreda pripeljejo starši do parkirišča, kjer jih prevzamejo njihove razredničarke. Prav tako pri stranskem vhodu vstopajo v šolo učenci 5. razreda.
 8. Starši praviloma v šolo ne vstopajo.


II. POUK V MATIČNIH UČILNICAH

 1. Pouk poteka v oddelku.
 2. Vsakemu oddelku je določena matična učilnica, učenci jo med odmori ne zapuščajo.
 3. Šola poleg pouka organizira jutranje varstvo in podaljšano bivanje, praviloma se učenci ne mešajo med seboj, če pa se uporabljajo zaščitno masko in upoštevajo medsebojno razdaljo vsaj 2 metra.
 4. V matičnih učilnicah učencem od 1. do 9. razreda maske nosijo ves čas.


III. OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19

Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se v skladu s postopkom šole obvesti starše in se ga napoti domov. Za pot domov naj ne uporablja javnega prevoza. Če mora v šoli počakati starše ali skrbnike, bo počakal v izolaciji. Nošenje maske je obvezno.
Uporablja naj samo določene sanitarije in umivalnik. Če je pri učencu nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo ravnatelja šole in učenčevega razrednika. Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik .


IV. PREHRANA

 1. Učencem 1. razreda ob 9. uri malico v matične učilnice prinesejo kuharice.
 2. Pred jedjo si učenci temeljito umije roke. Razkužijo se tudi šolske mize.
 3. Kosilo imajo učenci v jedilnici šole po razporedu in upoštevanju higienskih ukrepov. Po potrebi učenci kosijo tudi v učilnici za gospodinjstvo. Nadzor izvajajo dežurni učitelji po razporedu.


V. SEZNANITEV Z UKREPI

 • V šoli so lahko prisotne samo zdrave osebe.
 • Potrebno je strogo upoštevanje zdravstvenih omejitev pri zaposlenih in učencih.
 • Umivanje in razkuževanje rok pri menjavi specializiranih učilnic ter pred in po malici (uporaba tople vode v vseh WC).
 • Higiena kihanja in kašlja, upoštevanje navodil v učilnicah.
  • Učenci koristijo WC praviloma v času pouka.
  • Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi rokami.
  • Zadostna medosebna razdalja vsaj 2 metra v mirovanju, pri gibanju večja.
  • Zadostna medosebna razdalja je priporočena med učenci, ki ne pripadajo istemu oddelku.
  • Uporaba mask (zaposleni, učenci) v skladu s priporočili NIJZ in okrožnicami MIZŠ.
  • Učitelji in drugi strokovni delavci v učilnici uporabljajo zaščitne maske (medicinske), platnene  niso dovoljene.
  • V skupnih prostorih uporabljajo maske učitelji in preostale odrasle osebe ter učenci  v skladu   s priporočili glede uporabe mask na spletni strani NIJZ in v skladu z veljavnimi vladnimi Odloki.
  • Čiščenje in razkuževanje vseh površin.

a) V računalniških in drugih specializiranih učilnicah, laboratorijih in delavnicah, ki jih uporabljajo učenci različnih oddelkov, je po vsaki menjavi oddelka ali skupine potrebno prostor obvezno prezračiti. Pred vstopom v prostor, ki ga uporabljajo učenci različnih oddelkov, si morajo obvezno razkužiti ali umiti roke.

Za izvedbo pouka v takih prostorih je  pripravljen poseben protokol uporabe prostora, opreme, orodja in materiala.

b) Pouk športne vzgoje poteka v telovadnici in/ali na zunanjih površinah, v skladu z možnostmi pa naj se čim več pouka izvaja na prostem. V šolski telovadnici  velja poseben protokol, s katerim učitelji seznanijo učence na uvodnih urah in sprotno.

Če se le da, naj vzdržujejo medsebojno razdaljo najmanj 2 metra. Ob vstopu v prostor naj si razkužijo ali umijejo roke. Maska med aktivnostjo ni potrebna, učitelji pa naj jo nosijo. Upošteva naj se higiena kašlja in kihanja. Prostor je treba večkrat temeljito prezračiti. Poskrbljeno bo za razkuževanje prostorov, rekvizitov in orodja.

 • Pravilno zračenje prostorov, prostore zračijo le učitelji in tehnično osebje.
 • Urnik uporabe prostorov (odmori, prihod s časovnim zamikom, časovni zamiki malice in kosila, učenci 1. in 2. razreda pridejo na kosilo že ob 11.30 uri. Učenci v OPB po 13. uri.
 • Določene poti gibanja, talne označbe.
 • Sestanki na daljavo (Svet zavoda, Svet staršev, roditeljski sestanki – zunaj pred šolo, pogovorne ure – po telefonu, izjema osebno, uvodni timski sestanki za učence z DSP.
 • Vodenje evidence prisotnosti, tudi za zunanje obiskovalce.
 • Z vsemi priporočenimi in obveznimi ukrepi sprotno seznanjamo starše in učence (spletna stran šole, eAsistent, Teamsi, ure oddelčne skupnosti…)

Velenje, 8. 11. 2021                                                                 

Zdenko GORIŠEK, univ. dipl. pedagog
spec. managementa v izobr.
RAVNATELJ ŠOLE


Dostopnost