Select Page

I.
(1) Redno samotestiranje na SARS-CoV-2 predstavlja presejalni program, ki omogoča hitro identifikacijo asimptomastkih oseb in oseb v presimptomatskem obdobju, njihov hiter umik in s tem prekinitev širjenja okužbe s koronavirusom
(2) S tem protokolom se določajo ciljna skupina, izvajalci, obseg in postopek izvedbe samotestiranja oseb s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2.

II.
(1) Samotestiranje na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi poteka v prostorih vzgojnoizobraževalnih zavodov (v nadaljevanju: VIZ) za vse učence osnovnih šol in za učence, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, ter za otroke in mladostnike, vključene v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za
delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (v nadaljevanju: učenci).
(2) Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami se s šolami dogovorijo, ali se bodo otroci in mladostniki testirali v šoli ali v zavodu. Učenci, ki zaradi posebnih potreb samotestiranja ne morejo opraviti sami, samotestiranje s starši ali zakonitimi zastopniki opravijo doma, nato šoli ali zavodu sporočijo izvid testa na evidenčnem listu.
(3) Samotestiranje na SARS-CoV-2 je obvezno in brezplačno.
(4) Samotestiranje na SARS-CoV- 2 se izvaja trikrat tedensko, praviloma ob ponedeljkih, sredah in petkih. V kolikor je učenec odsoten na dan, ko se praviloma izvaja testiranje, se testiranje opravi takoj naslednji dan, ko je prisoten v vzgojno-izobraževalnem zavodu.
(5) Učencu pripada za samotestiranje 15 testov na mesec, ki jih pridobi učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki v lekarni na kartico zdravstvenega zavarovanja ali s potrdilom o vpisu oziroma vključenosti v zavod.
(6) Samotestirajo se učenci, ki niso bili polno cepljeni in niso preboleli COVID-19 ali niso bili polno cepljeni in so preboleli COVID-19, od okužbe pa je minilo več kot šest mesecev.

III.
(1) Samotestiranje na SARS-CoV-2 poteka z verificiranimi hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2, ki izpolnjujejo pogoje za ta namen. Samotestiranje se izvaja skladno z navodili proizvajalca.
(2) V primeru pozitivnega hitrega antigenskega testa se ta potrdi s standardnim PCR testom.

IV.
(1) Pogoj za samotestiranje na SARS-CoV-2 je, da se učenec počuti zdrav, brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov morajo njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki učenca poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika, ki ga bo napotil v izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila.
(2) Učenci test izvedejo v prostorih, ki ga določi izvajalec izobraževalnega programa. Samotestiranje se izvede tako, da je med prisotnimi osebami zagotovljena zadostna medosebna razdalja.
(3) Učenci si za čas odvzema vzorca iz nosu masko odmaknejo navzdol samo v nosnem predelu, tako da jim pokriva samo usta.
(4) Učitelj/oseba, ki spremlja testiranje, ves čas nosi masko in se učencu približa v neposredno bližino le v primeru, ko je to nujno. Ravna skladno z navodili pooblaščenega specialista MDPŠ, ki natančno pozna organizacijski proces in tveganja na posameznih delovnih mestih.
(5) Učenec si pred pričetkom postopka umije roke. Na čisto delovno površino položi brisačko za enkratno uporabo na katero odlaga ves material, ki ga uporablja pri izvedbi testiranja.
(6) Po opravljenem testiranju po potrebi prebriše uporabljeno površino mize. Na koncu brisačko, skupaj s porabljenim materialom, odvrže v namensko plastično vrečo za zbiranje odpadkov.
(7) Po opravljenem testiranju si učenec umije/razkuži roke.
(8) Po vsaki skupini, ki izvede samotestiranje je treba prostor dobro prezračiti. V primeru, da  je kateri izmed upravičencev pozitiven je treba prostor dodatno očistiti/razkužiti.
(9) Odpadke pri izvajanju samotestiranja na SARS-CoV-2 (npr. uporabljene robčke, testne materiale) ter odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo), je treba odložiti v plastično vrečo za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreč se ne tlači, odpadkov se po odlaganju v vrečo ne dotika več. Vrečo je treba namestiti v drugo plastično
vrečo za smeti in jo tesno zavezati ter označiti, postavi se jo ločeno od ostalih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom in se jo ločeno hrani vsaj 72 ur, preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (ostale odpadke). Napolnjenih in označenih vreč z odpadki nastalimi pri izvajanju samo-testiranja naj se nikoli ne odpira.

VI.
(1) V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju na SARS-CoV-2 učenec in ravnatelj/direktor ravnata v skladu z Navodili NIJZ (Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom in dijaškim domovom (DD) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu).
(2) V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju na SARS-CoV-2 ravnatelj/direktor o tem obvesti starše oziroma njegove zakonite zastopnike.
(3) V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju za napotitev na PCR testiranje, starši oziroma njegovi zakoniti zastopniki nemudoma kontaktirajo izbranega osebnega zdravnika, ali ga nemudoma naročijo na PCR testiranje pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne službe, brez predhodnega obveščanja osebnega zdravnika.
(4) Izvajalec zdravstvene dejavnosti takoj, najpozneje pa v 24 urah od pozitivnega rezultata testa HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2, odvzame bris za test PCR.
(5) Učenec počaka na izvid PCR testiranja doma v samoizolaciji. Učenec ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.
(6) V primeru pozitivnega PCR testa starši oziroma zakoniti zastopniki obvestijo ravnatelja šole oziroma osebo, ki jo za to pooblasti ravnatelj, in otrokovega izbranega osebnega zdravnika.
(7) Ravnatelj ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu ravna v skladu z navodili NIJZ (Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu). Ukrepanje v VIZ se prične po pozitivnem rezultatu potrditvenega testa s PCR metodo.
(8) V primeru negativnega PCR testa učenec nadaljuje proces izobraževanja oziroma pouka.

mag. Franc Vindišar
DRŽAVNI SEKRETAR


Dostopnost