Select Page

Številka: 6030-1/2021/72
Datum: 26. 8. 2021

Obveščamo vas, da je Vlada RS na 88. redni seji 26. 8. 2021 sprejela Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Spremembi bosta objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije.

V Odloku o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu je dodana obveznost tedenskega testiranja tudi za študente. Tedensko testiranje se financira iz državnega proračuna.

Veljavnost celotnega odloka je podaljšana do vključno 5. septembra 2021. Naj spomnimo, ta odlok določa, da morajo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja poleg vseh oseb, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih, izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let. Izjema velja le za starše in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec, v 1., 2. ali 3. razred osnovne šole, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Do vključno 5. septembra 2021 je podaljšana tudi veljavnost Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Na novo je določeno, da morajo tudi vsi udeleženci športno rekreativne dejavnosti v zaprtih prostorih, ki so starejši od 15 let, razen, če ni drugače določeno z odlokom, ki ureja začasne pogoje za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu, izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja. O potrebnih pogojih mora upravljalec prostora, kjer se izvaja športno rekreativna dejavnost, udeležence obvestiti s pisnim obvestilom pred vstopom v prostor. Upravljalec je tudi dolžan izvajati nadzor nad izpolnjevanjem pogojev z neposrednim preverjanje ob vstopu v objekt ali prostor.

Okrožnico MIZŠ povzel:
Zdenko Gorišek, ravnatelj šole


Dostopnost